گالوانیزه گرم :  

 با توجه به نیاز بخش عمده ای از پروژه ها به انجام خدمات گالوانیزه شرکت فراساز با همکاری با شرکت توسعه سازه های فولادی آرین نسبت به انجام خدمات گالوانیزه گرم در شهرک صنعتی مورجه خورت اصفهان اقدام می نماید.

نشانی اینترنتی شرکت توسعه سازه های فولادی آرین عبارت است از http://arian.co